Видео

Paušalno šamaranje porezom

Studija visine i kriterijuma obračuna paušalnog poreza u Srbiji

Film je dobio nagradu za borbu protiv sive ekonomije